Podstawą sukcesu działalności przedszkola jest dobrze układająca się współpraca z rodzicami. Nadrzędnym celem tej współpracy jest dobro dziecka, stąd podejmujemy starania o ujednolicenie oddziaływań wychowawczych przedszkola i domu rodzinnego. Rodzina i przedszkole są najważniejszymi środowiskami wychowawczymi małego dziecka. To one są odpowiedzialne za wprowadzanie go w świat ludzi dorosłych  i uczenie sztuki życia. Nie jest to zadanie łatwe, dlatego powinno istnieć między nimi świadome i celowo zorganizowane współdziałanie.

Współpraca nauczycieli z rodzicami stanowi jeden z istotnych czynników prawidłowego funkcjonowania przedszkola  i rodziny. Wpływa zarówno na postępy dzieci  w  edukacji jak i w zachowaniu.  Sposób organizowania tej współpracy, jej charakter, udział rodziców w życiu przedszkola zależy w dużej mierze od środowiska, w którym mieści się przedszkole. Środowisko i jego potrzeby powinny wyznaczać nauczycielowi kierunki działań najbardziej korzystne dla dzieci, rodziców  i placówki przedszkolnej.

Dzień Mamy i Taty – scenariusz uroczystości przedszkolnej - Pani Monia

ZADANIA PRZEDSZKOLA W ZAKRESIE WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI

1.Aktywizowanie rodziców do osobistego włączania się w życie placówki.
2.Poszukiwanie i doskonalenie efektywnych form współpracy przedszkola z rodzicami.
3.Wspieranie rodziców w realizacji ich funkcji wychowawczej i opiekuńczej.
4.Korzystanie z wiedzy, umiejętności i możliwości rodziców celem doskonalenia jakości pracy przedszkola.

ZADANIA RODZICÓW W ZAKRESIE WSPÓŁPRACY Z PRZEDSZKOLEM
1.Współdecydowanie w sprawach ważnych dla funkcjonowania przedszkola.                                                                        
2.Wspomaganie przedszkola we wszystkich obszarach pracy.                                                                                                                             
3.Ścisła współpraca z przedszkolem w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i innych związanych z działalnością placówki.
4.Inicjowanie przedsięwzięć oraz aktywne uczestnictwo w pracach, imprezach i uroczystościach na rzecz   grupy i przedszkola.
5.Angażowanie się, jako partnerzy, w nauczanie dzieci.
6.Przekazywanie placówce wszelkich pomysłów, informacji dotyczących możliwości osiągnięcia wspólnych celów dydaktycznych i wychowawczych.
7. Włączanie się w organizację spotkań z ciekawymi ludźmi, organizowanie wycieczek , organizowanie spotkań z rodzicami mającymi ciekawe zainteresowania.
8.Współpracowanie przy realizacji projektów, innowacji podnoszących jakość pracy przedszkola.
9. Uczestniczenie w zebraniach organizowanych przez wychowawcę grupy lub dyrektora  oraz prelekcjach poświęconych zagadnieniom wychowawczym.

ZASADY WSPÓŁPRACY
-zasada partnerstwa i dialogu                                                                                                                                                 
-zasada dobrowolnego udziału we współdziałaniu
-zasada jedności oddziaływań, wspólnoty celów
-zasada wielostronnego przepływu informacji
-zasada aktywnej, systematycznej współpracy

UPRAWNIENIA I ZOBOWIĄZANIA RODZICÓW. RODZICE MAJĄ PRAWO DO:
- informacji o realizowanych przez przedszkole zadaniach w obszarze dydaktyki, wychowania i opieki;
- informacji o przedszkolnych programach nauczania i wychowania;
- uzyskiwania pomocy i wsparcia w sprawach kształcenia i wychowania dzieci;
- wyrażania opinii nt. funkcjonowania placówki, współdecydowania w sprawach ważnych dla przedszkola;
- wychowywania dzieci zgodnie ze swoim systemem wartości i swoim światopoglądem.

RODZICE SĄ ZOBOWIĄZANI DO:
-systematycznego kontaktowania się z wychowawcą i nauczycielami celem uzyskania informacji o postępach dziecka i jego zachowaniu w przedszkolu;
-przestrzegania spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego;
-współpracy z wychowawcą, nauczycielami, logopedą w sytuacji  występowania u dziecka trudności dydaktycznych lub wychowawczych;
-wychowywanie dziecka z ogólnie przyjętymi normami społeczno-moralnymi.

KONTAKTY Z RODZICAMI
Nauczyciele zobowiązani są do zachowania tajemnicy służbowej w sprawach poufnych informacji przekazywanych przez rodziców, dotyczących sytuacji rodzinnej dziecka.  Rozmowy z rodzicami powinny odbywać się w przyjaznej atmosferze.
Miejsca spotkań
1.Miejscem kontaktów rodziców z wychowawcami grup, innymi nauczycielami pracującymi z daną grupą,
logopedą lub dyrektorem jest przedszkole.
2.Miejscem kontaktów rodziców z nauczycielami są: sale oddziałów, pokój terapeutyczny, z dyrekcją gabinet dyrektora. Niedopuszczalne jest przekazywanie informacji na korytarzu, podczas prowadzenia zajęć lub  w obecności innych, postronnych osób.
Formy kontaktów
1.Formy zbiorowe:
- zebrania ogólne z dyrekcją;
- zebrania z Radą Rodziców;
- zebrania grupowe;
- spotkania okolicznościowe i integracyjne;
 - spotkania tematyczne ze specjalistami.
2.Formy indywidualne
- rozmowy indywidualne z inicjatywy nauczycieli i rodziców z wychowawcą, logopedą, dyrekcją w ramach bieżących potrzeb lub w czasie godzin dostępności
- telefoniczne rozmowy;
- zajęcia otwarte

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI /KLIKNIJ/

 

RADA RODZICÓW PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W CHYBIU

ROK SZKOLNY 2022/2023

I oddział: Pani Patrycja Gojdka - Przewodnicząca
II oddział: Pan Piotr Kociołek - Sekretarz
III oddział: Pan Rafał Pszczółka
IV oddział: Pani Monika Papiernik
V oddział: Pani Angelika Sobieraj - Zastępca Przewodniczącej, Pani Mariola Dziendziel
VI oddział: Pani Iwona Gamrot, Pani Izabela Stachowiak
VII oddział: Pani Malik Dominika

REGULAMIN RADY RODZICÓW /KLIKNIJ/