Organizacja zabawy, nauki i wypoczynku w przedszkolu oparta jest na rytmie dnia, czyli powtarzających się systematycznie fazach, które pozwalają dziecku na stopniowe zrozumienie pojęcia czasu i organizacji oraz dają poczucie bezpieczeństwa i spokoju, zapewniając mu zdrowy rozwój.

W czasie pobytu w przedszkolu, dziecko uczestniczy w zajęciach organizowanych przez nauczycieli, które wspierają jego całościowy rozwój. Nauczyciel wykorzystuje do tego każdą sytuację i moment pobytu dziecka, czyli tzw. zajęcia kierowane i niekierowane.
Wszystkie doświadczenia dzieci płynące z organizacji pracy przedszkola są efektem realizacji programu wychowania przedszkolnego. Ważne są zatem zarówno zajęcia kierowane, jak i czas spożywania posiłków, czas przeznaczony na odpoczynek i charakter tego odpoczynku, uroczystości przedszkolne, wycieczki, ale i ubieranie, rozbieranie. Bardzo ważna jest samodzielna zabawa.

Przedszkole czynne jest od godz. 7.00

Ramowy rozkład dnia jest ogólnym schematem organizacji pracy przedszkola, na podstawie którego ustala się szczegółowy rozkład dnia dla dzieci, uwzględniając ich wiek, czas pracy poszczególnych oddziałów oraz porę spożywania  posiłków.

W naszym przedszkolu podzielony on jest na cztery etapy:
I czas przed śniadaniem
II czas między śniadaniem a obiadem
III czas między obiadem a podwieczorkiem
IV czas po podwieczorku

Przed śniadaniem:
Schodzenie się dzieci. W porannych godzinach, dzieci mają okazję do swobodnych zabaw według własnych pomysłów i zainteresowań w wybranych kącikach zabaw. Czas przed śniadaniem poświęcony jest także na indywidualne zajęcia korygujące i wspomagające rozwój dzieci, prowadzone przez nauczyciela oraz kontakt z rodzicami.
Od 8.15 do godziny 8.30 przedszkolaki przygotowują się do śniadania: porządkują zabawki i wykonują czynności związane z higieną osobistą. Przed śniadaniem także, nauczyciel przeprowadza wśród dzieci zabawy i ćwiczenia ruchowe, zabawy integrujące grupę, rozbudzają się dzięki temu ostatnie śpiochy..
Od 8.30 do 9.00 dzieci jedzą pyszne i zdrowe śniadanie, a następnie wykonują czynności higieniczne.

Czas między śniadaniem i obiadem
Zajęcia wychowawczo-dydaktyczne, w tym zabawy ruchowe, dydaktyczne, ortofoniczne i inne, dostosowane do wieku i możliwości dzieci (ok. 15-20 minut z dziećmi młodszymi, 30-40 minut z dziećmi starszymi), zajęcia z języka angielskiego, rytmiki wg harmonogramu.
Zajęcia te, są organizowane przez nauczyciela w taki sposób, aby dzieci aktywnie w nich uczestniczyły, a tym samym wyrażały własną inicjatywę, pomysłowość i zainteresowania, aby nabywały i utrwalały rozmaite umiejętności oraz poszerzały wiadomości.

Po zajęciach dzieci podejmują zabawy swobodne wybranymi zabawkami, pobyt na świeżym powietrzu: zabawy w ogrodzie przedszkolnym , spacery i wycieczki, porządkowanie sali oraz zabiegi higieniczne.

O 12.00, a w oddziałach zamiejscowych o 12.30 podawany jest dzieciom smaczny obiad. Następnie wykonywane są czynności higieniczne i  nadchodzi pora na przyjemny odpoczynek.

Czas po obiedzie
Odpoczynek poobiedni - ćwiczenia relaksacyjne, słuchanie bajek czytanych przez nauczyciela lub kołysanek.

Poobiedni czas tj. do godziny 14.45, przeznaczony jest nie tylko na dowolną zabawę  wg własnych pomysłów dzieci, ale także na zabawy dydaktyczne, zabawy ze śpiewem, wesołe zabawy ruchowe, organizowane przez nauczyciela. Dzieci utrwalają sobie także poznane piosenki, wierszyki, zdobyte wiadomości.  Po południu, w starszych grupach odbywają się także zajęcia religii, według harmonogramu zajęć w poszczególnych oddziałach.
Po obiedzie organizowane są także indywidualne lub grupowe zajęcia specjalistyczne np. z logopedą, psychologiem w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zajęcia rewalidacyjne dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, oraz dodatkowe zajęcia religii.

O 14.45 następuje przygotowanie się do podwieczorku, dzieci porządkują zabawki i wykonują czynności higieniczne, podwieczorek wydawany jest o godzinie 15.00.

Po podwieczorku
Dzieci podejmują zabawę wg własnych zainteresowań, lub uczestniczą w zajęciach kierowanych przez nauczyciela w formie m.in. zabaw dywanowych, zabaw ruchowych, słuchają bajki i in.