„Dla małego dziecka, świat jest czymś wielkim, nieznanym, a więc przerażającym.
Dzięki temu, że obok siebie ma dorosłych, których darzy miłością i zaufaniem,
może stopniowo ten świat poznać i zdobywać”


Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Przedszkola Publicznego w Chybiu


Koncepcja pracy Przedszkola Publicznego w Chybiu została opracowana w oparciu o:

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r.poz. 1611);\
  Ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949);
  Statut Przedszkola Publicznego w Chybiu
  analizę możliwości placówki pod kątem bazy lokalowej, zatrudnionych pracowników,  realizowanych dotychczas działań i inicjatyw, programy, potrzeby środowiska lokalnego;

O przedszkolu

Przedszkole Publiczne w Chybiu jest placówką 7-oddziałową, gdzie pięć oddziałów mieści się budynku przy ulicy Bielskiej 33, natomiast dwa oddziały zlokalizowane są w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Ludwika Kobieli. Łącznie może uczęszczać do przedszkola ponad 170 dzieci.
Z tyłu budynku znajduje się duży, zadbany ogród, wyposażony w rozmaite urządzenia do zabawy i wypoczynku. Sale, w których przebywają dzieci, są przestronne, jasne, każdy oddział ma własną jadalnię, łazienkę, szatnię (za wyjątkiem oddziałów w budynku SP nr 2 – wspólna łazienka, szatnia).  W salach znajdują się rozmaite kąciki zabaw, wiele zabawek i gier. W przedszkolu znajdują się dwa dobrze wyposażone pokoje do pracy terapeutycznej, w tym jeden przy oddziałach zamiejscowych, przeznaczony zarówno do indywidualnej, jak i grupowej pracy z dziećmi w ramach udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej. W pokojach terapeutycznych dzieci korzystają z pomocy psychologa, logopedy, specjalisty z zakresu gimnastyki korekcyjnej, oraz innych terapeutów.
W przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele wychowania przedszkolnego, posiadający pełne kwalifikacje do pracy z dziećmi, w tym m.in. nauczyciel języka angielskiego, religii, logopeda, gimnastyki korekcyjnej, nauczyciel prowadzący zajęcia rytmiki. Zatrudnieni nauczyciele posiadają także dodatkowe kwalifikacje do pracy z dziećmi, posiadającymi różnorakie dysfunkcje i zaburzenia.

Efekty działalności wychowawczej, dydaktycznej i opiekuńczej przedszkola.

Pierwszym i podstawowym obszarem, który wyznacza kierunki i cele pracy przedszkola jest dziecko. Dziecko stanowi najważniejsze ogniwo w procesie planowania i realizowania działań dyrektora i nauczyciela. W pierwszych latach życia, poddane jest ono wpływom najbliższych mu osób, rodziny jako fundamentu, na którym wzrasta, rozwija się i kształtuje. Idąc do przedszkola, dziecko pierwszy raz styka się z otoczeniem grupy rówieśniczej, z nauczycielem, z instytucją, która funkcjonuje w określony sposób. Jest poddane wpływom osób spoza najbliższego kręgu rodziny, tworzy i wchodzi w relacje z obcymi ludźmi, bez obecności rodzica. Nauczyciel obdarowany jest wówczas wielkim kredytem zaufania, zarówno ze strony dziecka, jak i rodzica.  

Bardzo ważne jest, aby pobyt dziecka w przedszkolu skutkował pozytywnymi doświadczeniami, aby proces wychowawczo-dydaktyczny uwzględniał jego indywidualną sytuację, przynosił efekty, był skuteczny. Nauczyciel natomiast ma być osobą wspierającą, zachęcającą do działania, odpowiedzialną za rozwój i wychowanie każdego dziecka.

Priorytetami obszaru działań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych są:

 • zapewnienie wysokiej jakości usług dydaktycznych;
 • stymulowanie całościowego, rozwoju dziecka zgodnie z jego indywidualnym tempem;
 • wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;
 • kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;
 • rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;
 • troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;
 • budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;
 • wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych, zapewnienie możliwości obcowania z kulturą;
 • kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;
 • zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej
 • rozbudzanie zainteresowania językiem obcym;
 • podejmowanie działań zgodnie z przyjętymi programami: adaptacyjnym, wychowawczym, profilaktyki zdrowotnej

Efekty współpracy ze  środowiskiem lokalnym

Przedszkole jest integralną częścią środowiska w którym działa. Dziecko od najmłodszych lat poznaje swoją miejscowość, wrasta w jej tradycje, poznaje charakterystyczne miejsca, osoby, zaczyna się interesować wydarzeniami lokalnymi.  
Przedszkole współpracując ze środowiskiem lokalnym, tj. instytucjami, podmiotami działającymi na jego terenie, kształtuje u dzieci poczucie przynależności do miejsca zamieszkania i społeczności. Dziecko wzrasta, mając przekonanie o potrzebie działania na rzecz „małej ojczyzny”, udziału w jej wydarzeniach.

Priorytety w zakresie współpracy ze środowiskiem

 • kształtowanie postawy społecznej;
 • wzbudzanie zainteresowania miejscowością, poznanie charakterystycznych budynków, miejsc godnych uwagi;
 • udział w konkursach, inicjatywach ogłaszanych przez Gminny Ośrodek Kultury, placówki oświatowe, bibliotekę, Stowarzyszenie „Eko-Życie”;organizowane wyjść, spacerów, wycieczek na terenie miejscowości Chybie;
 • promowanie przedszkola, sukcesów dzieci poprzez prowadzenie strony internetowej, udział w corocznych imprezach plenerowych („Żabionalia”, „Młoda Gwiazda”, „Dzień Dziecka”), udział w „Przeglądzie Pieśni Patriotycznych”;
 • organizowanie konkursów, imprez na terenie przedszkola dotyczących środowiska lokalnego;
 • zapraszanie przedstawicieli Urzędu Gminy na uroczystości, wydarzenia kulturalne;
 • kształtowanie postawy proekologicznej wśród dzieci,  jako wyraz dbałości o wspólne dobro;

Efekty współpracy z rodzicami.

Współpraca z rodzicami jest jednym z najistotniejszych czynników warunkujących osiąganie dobrych rezultatów w pracy wychowawczej i dydaktycznej. Środowisko rodzinne i przedszkolne to dwa całkowicie odrębne obszary, jednak istotą jest położenie akcentu na wspólny cel – dobro dziecka.  

Priorytety w zakresie współpracy z rodzicami:

 • nawiązanie dobrego kontaktu z rodzicami, dążenie do jednolitych działań wychowawczych;
 • bieżące utrzymywanie kontaktu nauczyciela z rodzicem w postaci rozmów indywidualnych, informowanie o sytuacji dziecka w przedszkolu – sukcesach, porażkach, zachowaniu itp., prowadzenie gazetki informacyjnej (w szatniach), strony internetowej, umieszczanie informacji na temat bieżących spraw grupy, realizowanych treści itp.;
 • wspieranie rodziców w procesie wychowania, kierowanie dziecka do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej;
 • organizowanie uroczystości o charakterze rodzinnym, zajęć otwartych z udziałem rodziców, członków najbliższej rodziny;
 • angażowanie rodziców do pomocy przy organizowaniu uroczystości, imprez (wykonanie scenografii, strojów);
 • zachęcanie rodziców do aktywnego udziału w życiu przedszkola;
 • podejmowanie działań mających na celu zapoznanie dzieci i rodziców z przedszkolem;
 • organizowane konkursów dla dzieci i rodziców;
 • wybór Rady rodziców;

 

 

Wizja dziecka uczęszczającego do naszego przedszkola

Dziecko uczęszczające do przedszkola jest:

 • ciekawe świata;
 • ufne w stosunku do nauczycieli;
 • radosne;
 • aktywnie uczestniczące w życiu przedszkola;
 • twórcze i samodzielne w działalności zabawowej i edukacyjnej podejmowanej na rzecz własnego rozwoju;
 • uczciwe i prawdomówne;
 • odpowiedzialne i obowiązkowe;
 • kulturalne i tolerancyjne;
 • świadome zagrożeń.

Dziecko kończące przedszkole wykazuje :

 • motywację do uczenia się i do wysiłku intelektualnego;
 • zainteresowanie treściami nauczania i odczuwa chęć poznawania czegoś nowego;
 • umiejętność przyswajania nowych pojęć, logicznego myślenia, korzystania z posiadanych wiadomości, uważnego słuchania;
 • umiejętność koncentracji i wytrwałość w osiąganiu postawionych przed nim celów;
 • umiejętność współpracy w grupie;
 • umiejętność radzenia sobie z trudnościami;
 • tolerancję wobec innych, odmiennych postaw, przekonań;
 • samodzielność;
 • odporność na stres (sytuacje problemowe, konflikty z kolegami);
 • zdolność do obdarzania innych uwagą i porozumiewania się w zrozumiały sposób;
 • wyobrażenie o obowiązkach wynikających z roli ucznia;
 • podstawową wiedzę o świecie.

Dziecko kończące przedszkole umie, rozumie, zna i przestrzega:

 • cieszyć się z własnych osiągnięć i odczuwać satysfakcję, gdy samodzielnie wykona zadanie;
 • radzić sobie w nowych dla niego sytuacjach i określać swoje potrzeby.
 • prawa dziecka i respektuje prawa innych ludzi;
 • zasady bezpieczeństwa, zasad higieny, dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną;
 • zasady kultury współżycia, postępowania;
 • kulturę i dziedzictwo własnego regionu, symbole narodowe;
 • potrzebę szanowania przyrody i środowiska.

Dziecko kończące przedszkole nie obawia się:

 • występować publicznie;
 • dzielić się swoimi pomysłami, osiągnięciami, sukcesami;
 • wykazywać inicjatywy w działaniu;
 • wyrażać swoje uczucia.

Wizja przedszkola

Absolwenci naszego przedszkola to dzieci otwarte, twórcze, komunikatywne, przygotowane do podjęcia obowiązków szkolnych. Znają siebie i swoje możliwości, akceptują odrębność innych, potrafią odnaleźć się w nowej sytuacji, rozwiązują problemy, dążą do osiągnięcia sukcesu i radzą sobie z porażkami.
Zajęcia wychowawczo-dydaktyczne dostosowane są do możliwości rozwojowych dzieci i prowadzone są na wysokim poziomie. Dzieci mają stworzone warunki do twórczego działania, przyswajają umiejętności i wiedzę niezbędną do realizacji kolejnego etapu edukacji.
Przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa. Dzieci mają możliwość samorealizacji i aktywnego odkrywania swoich możliwości. Dzięki bogatej ofercie zajęć dodatkowych rozwijają swoje zainteresowania wzbogacając wiedzę o otaczającym świecie.
Wychowankowie mają w nauczycielach wsparcie, a ci każdemu dziecku zapewniają podmiotowe traktowanie i dbają o jego wielostronny rozwój. Nauczyciele w naszym przedszkolu współpracują ze sobą i dzielą się zdobytą wiedzą. Pogodna atmosfera w przedszkolu i życzliwi nauczyciele umiejętnie otaczają opieką wszystkie dzieci. Przedszkole przestrzega i upowszechnia prawa dziecka.
Przedszkole ściśle współpracuje z rodzicami, uwzględniając ich potrzeby i oczekiwania. Angażuje rodziców do pracy na rzecz przedszkola. Rodzice są naszymi sojusznikami, a działania nasze są skoordynowane. Wszyscy pracownicy naszej placówki współdziałają ze sobą. Tworzą przyjazną atmosferę, dzięki której dzieci czują się akceptowane i bezpieczne.
Nasze przedszkole jest kolorowe i zapewnia dzieciom komfortowe warunki pobytu. Ciągle doskonalimy swoją bazę lokalową. Sale wyposażone są w nowoczesny sprzęt, nowe meble, pomoce dydaktyczne i zabawki. Nasz plac zabaw zaspakaja potrzeby ruchowe dzieci na świeżym powietrzu i zachęca do zabawy.
Dzięki skutecznej promocji nasze przedszkole ma dobrą opinię w środowisku lokalnym. Dobra baza, wyposażenie, estetyka pomieszczeń i otoczenia dopełnia działania wychowawczo-dydaktyczne i wpływa na wysoką ocenę. Przedszkole jest zarządzane w sposób sprawny i nowoczesny, a pracownicy mają satysfakcję ze swojej pracy.
Misja przedszkola
Każde dziecko jest dla nas ważne! Zrobimy wszystko, aby czuło się akceptowane i bezpieczne oraz pomożemy mu poznać siebie, stać się samodzielnym i otwartym na świat.
Tolerujemy tylko pozytywne zachowania i wspieramy każdego przedszkolaka w jego rozwoju na miarę jego możliwości.
Pragniemy, w każdym dziecku rozbudzać ciekawość świata i ludzi, spostrzegawczość i wrażliwość. Chcemy wychować dziecko z bogatą wyobraźnią twórczą, zdolne do spontanicznej ekspresji własnych uczuć i myśli, otwarte na pomysły i inspiracje płynące od innych osób oraz gotowe szukać nowych, lepszych i oryginalnych rozwiązań.

Cele pracy wychowawczo-dydaktycznej

 • zapewnienie wszechstronnego rozwoju umożliwiającego podjęcie nauki w szkole, przy zachowaniu równowagi w rozwoju: fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym;
 • wspieranie zdobywania wiedzy o otaczającym świecie poprzez umożliwienie interakcji ze środowiskiem społeczno-przyrodniczym;
 • rozwijanie postawy proekologicznej poprzez poznawanie przyrody, budzenie przywiązania do niej, podejmowanie działań na rzecz jej ochrony;
 • budzenie wrażliwości estetyczne, dotyczącej różnych aspektów życia: własnego wyglądu, otoczenia, muzyki, słowa i sztuki;
 • rozwijanie kreatywności i twórczego myślenia;
 • rozpoznawanie i rozumienie własnych potrzeb zdrowotnych oraz czynników pozytywnie i negatywnie wpływających na zdrowie każdego człowieka;
 • kształtowanie postaw gwarantujących bezpieczeństwo własne oraz innych;
 • przygotowanie do życia w dynamicznie rozwijającym się świecie poprzez budzenie otwartości na zmian, rozwijanie gotowości do poznawania i chęci do uczenia się;
 • rozpoznawanie emocji, ich nazywanie oraz poznawanie sposobów radzenia sobie z nimi;
 • rozwijanie umiejętności społecznych: współpracy i komunikacji, umożliwiających dobre funkcjonowanie w społeczeństwie;
 • budzenie poczucia przynależności do rodziny, grupy przedszkolnej, swojej małej ojczyzny i kraju;
 • odnoszenie się z szacunkiem do symboli narodowych;
 • rozwijanie umiejętności formułowania jasnych wypowiedzi, komunikowania swoich potrzeb, zadawania pytań;
 • zapoznanie dzieci z różnymi zawodami i środowiskami pracy, rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień;
 • rozwijanie kultury osobistej i zasad savoir-vivre;
 • poznawanie swoich mocnych i słabych stron, zainteresowań i zdolności;
 • rozwijanie empatii i otwartości wobec potrzeb ludzi i zwierząt;
 • kształtowanie otwartości na wieloznaczność i różnorodność;
 • rozwijanie postawy tolerancji i akceptacji;
 • wdrażanie do aktywnego uczestnictwa w życia społecznym i kulturalnym;
 • rozwijanie umiejętności rozwiązywania konfliktu na zasadzie kompromisu;
 • wdrażanie do samodzielności w działaniu i niezależności w myśleniu;
 • poznawanie siebie, budowanie pozytywnej, obiektywnej samooceny;
 • wychowanie przez poznawanie wartości i wdrażanie do ich przestrzegania;
 • stwarzanie możliwości doświadczania, poznawania i utrwalania wiedzy podczas zabawy;
 • zdobywanie umiejętności samoregulacji i samodyscypliny;
 • doświadczanie skuteczności swoich działań;
 • przewidywanie konsekwencji własnych działań dla siebie i innych;
 • zdobywanie umiejętności planowania i i odpowiedzialnego działania;
 • wykorzystanie zdobytych wiadomości i umiejętności w sytuacjach życia codziennego;
 • rozwijanie zainteresowania zdobyczami techniki i nowoczesnymi urządzeniami, a także umiejętności właściwego z nich korzystania.

Zasady pracy w przedszkolu:

 • zasada indywidualizacji - zakłada rozpoznanie zróżnicowanych potrzeb i możliwości każdego dziecka i uwzględnienie ich w opiece, wychowania i nauczaniu;
 • zasada integracji -  w celu zapewnienia dziecku wszechstronnego rozwoju nauczyciel dba o wszystkie obszary jego rozwoju: fizyczny, emocjonalny, społeczny i poznawczy;
 • zaspakajanie potrzeb dziecka - oprócz zapewnienia dziecku możliwości zaspokajania potrzeb biologicznych, nauczyciel przede wszystkim zapewnia mu poczucie bezpieczeństwa. Traktuje dziecko z szacunkiem, respektując jego potrzeby i akceptując je takim, jakie jest;
 • zasada aktywności - w procesie edukacyjnym to dziecko jest stroną aktywną. nauczyciel stwarza dziecku warunki do zdobywania doświadczeń, służy pomocą, gdy dziecko nie radzi sobie, koryguje błędy;
 • zasada organizowania życia społecznego - to wprowadzenie dziecka w życie społeczne, zapoznawanie go z zasadami, normami i wartościami umożliwiającymi mu właściwe funkcjonowanie w dorosłym  życiu;

Metody pracy wychowawczo-dydaktycznej
W przedszkolu wykorzystuje się głównie podział metod wg Marii Kwiatowskiej:

 • słowne (rozmowa, pogadanka, praca z książką, opowiadanie, opis, zagadki, żywe słowo, objaśnienia, instrukcje);
 • oglądowe (pokaz i obserwacja, osobisty przykład nauczyciela, uprzystępnienie sztuki plastycznej, teatralnej i utworów muzycznych);
 • czynne (samodzielne doświadczenia, zadania stawiane dziecku do wykonania, ćwiczenia).

Oprócz tradycyjnego podziału metod, w przedszkolu wykorzystywane są metody aktywizujące, takie jak:

 • metoda prof. E. Gruszczyk – Kolczyńskiej - dziecięca matematyka,;
 • metoda projektów;
 • Metoda Dobrego Startu prof. Marty Bogdanowicz;
 • Metoda aktywnego słuchania muzyki według Batii Strauss;
 • Metoda Carla Orffa i Rudolfa Labana;
 • Metoda pedagogiki zabawy;
 • Metoda Edukacji przez ruch Doroty Dziamskiej;
 • Zabawy badawcze, doświadczeni, esperymenty;
 • kodowanie;
 • Metoda Integracji Sensorycznej

Formy pracy z dziećmi:

 • praca indywidualna;
 • praca w małych zespołach;
 • praca z całą grupą;

Priorytety - kierunki planowanej pracy na lata 2021-2025

Upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i dorosłych.
Rozbudzanie zamiłowania do przyrody i kształtowanie postawy odpowiedzialności za jej kondycję.
Kształtowanie u dzieci postawy patriotycznej i nabywanie wiedzy o swoim kraju;
Rozwijanie samodzielności, kreatywności dzieci
Rozwijanie umiejętności i pogłębianie wiedzy dzieci na temat sposobów dbania o zdrowie, higienę osobistą i przeciwdziałania chorobom.
Kształtowanie u dzieci umiejętności samodzielnego działania, eksplorowania otoczenia, wykorzystywania zdobytej wiedzy podczas zabawyzwijanie samodzielności, kreatywności dzieci.