Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego odbywa się w godzinach 7.00-12.00. Godziny pobytu dzieci w tym czasie są bezpłatne.
Od godziny 12.00, za każdą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu naliczane jest 1 zł (o pełnej godzinie zegarowej)
Rodzice płacą za rzeczywisty czas pobytu dziecka, do tego służy elektroniczny system ewidencji obecności dziecka w przedszkolu.

Opłata za posiłki ustalana jest corocznie, w porozumieniu z organem prowadzącym.
W roku szkolnym 2022/2023 ceny posiłków (tzw. wsad do kotła) wynoszą:
3 zł śniadanie
5 zł obiad
2 podwieczorek

Rodzice ponoszą koszt zadeklarowanego do spożycia przez dziecko posiłku.

Rodzice mogą ubiegać się o zwolnienie lub ulgę w naliczaniu opłaty, w przypadku:
1. gdy do Przedszkola Publicznego w Chybiu uczęszcza więcej niż 1 dziecko;
2. gdy dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

Rodzice są zobowiązani do uiszczania płatności przelewem za przedszkole w nieprzekraczalnym terminie do 15-go dnia każdego miesiąca.
Wysokość opłaty wskazana jest na indywidualnym koncie dziecka  w aplikacji mobiportal, do którego rodzice uzyskali dostęp poprzez przekazanie adresu mailowego.

NR KONTA DO WPŁATY: 08 1050 1070 1000 0024 3792 8225

TYTUŁ PRZELEWU: IMIĘ, NAZWISKO DZIECKA

Szczegóły naliczania opłat za pobyt i żywienie dziecka w przedszkolu regulują stosowne regulaminy /patrz w zakładce Regulaminy i procedury/